10/14/13

Mảng 2 chiều trong C

Hôm nay tự dưng có đứa bạn hỏi về cái này, lâu không đụng, quên hết cả, loay hoay 1 lúc mới xong!!! Note lại cho nhớ...
Code:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> //Dung ham calloc

int main(int argc, char **argv)
{
  int m, n; //Kich thuoc hang va cot
  printf("Nhap m va n: ");
  scanf("%d %d", &m, &n);

  // Cap phat bo nho cho mang 2 chieu
  int i, j;
  double** a = (double**)calloc(m, sizeof(double));
  for (i = 0; i < m; ++i)
    a[i] = (double*)calloc(n, sizeof(double));

  // Nhap cac phan tu cho mang 2 chieu
  for (i = 0; i < m; ++i)
    for (j = 0; j < n; ++j)
    {
      printf("a[%d][%d] = ", i, j);
      scanf("%lf", &a[i][j]);
    }

  // In ra cac phan tu trong mang
  for (i = 0; i < m; ++i)
    for (j = 0; j < n; ++j)
      printf("%lf ", a[i][j]);


  // Tinh toan xong thi giai phong bo nho
  for (i = 0; i < m; ++i)
    free(a[i]);
  free(a);
  return 0;
}

No comments :

Post a Comment